کامرانیه - چیذر - میدان ندا - ساختمان شاب - پلاک 58

 021-22686818

داخلی بخش فروش 312 و 313/ داخلی فنی 202 و 203

www.shobtech.com